Tag Archives: đại hội đồng cổ đông bất thường

Hướng dẫn thủ tục tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường theo luật DN 2020

Đại hội đồng cổ đông là gì? Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan tập hợp tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết trong công ty. Mọi vấn đề trong công ty đều phải được Đại hội đồng biểu quyết hoặc thông qua. Mô hình tổ chức, quản lý công ty […]

.
.
.
.