Tag Archives: chu tich hoi dong quan tri co phai la co dong

Chủ tịch hội đồng quản trị có phải là cổ đông không?

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản có liên quan, quy định về tiêu chuẩn của Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau: Theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014, trước tiên để trở thành thành viên Hội đồng quản trị thì cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn […]

.
.
.
.