Tag Archives: phan biet doi hoi dong co dong

Phân biệt Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp 2020

Cơ cấu công ty cổ phần có đến hai cơ quan đầu não là Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Để biết công ty cổ phần hoạt động như thế nào thì trước hết phải phân biệt được vị trí, vai trò của hai cơ quan này. Cơ cấu tổ chức […]

.
.
.
.