Tag Archives: hội đồng quản trị

Phân biệt Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo luật doanh nghiệp 2020

Cơ cấu công ty cổ phần có đến hai cơ quan đầu não là Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Để biết công ty cổ phần hoạt động như thế nào thì trước hết phải phân biệt được vị trí, vai trò của hai cơ quan này. Cơ cấu tổ chức […]

Phân biệt Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị

Mỗi loại hình công ty đều có sự khác biệt trong cơ chế quản lý, trong đó Hội đồng thành viên (HĐTV), Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) luôn đóng vai trò hết sức quan trọng. Bài viết này sẽ phân tích 2 điểm khác nhau cơ bản nhất về […]

.
.
.
.